Till innehåll på sidan

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken

Proposition 2022/23:142

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-09-05
Bordlagd
2023-09-12
Hänvisad
2023-09-13
Motionstid slutar
2023-09-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken

Regeringens proposition 2022/23:142

Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för

Prop.

dem som skadas i trafiken

2022/23:142

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 augusti 2023

Ulf Kristersson

Gunnar Strömmer (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår nya regler om trafikförsäkringen. Förslagen, som bygger på ett
EU-direktiv,
ökar skyddet för dem som skadas i trafiken, bland annat genom att fler får rätt till ersättning ur försäkringssystemet.

För att genomföra
EU-direktivet
i svensk lag föreslår regeringen bland annat följande:

•Trafikskadelagens tillämpningsområde utvidgas så att även flertalet

Förslagspunkter (6)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.