Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Proposition 2022/23:54

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-01-31
Bordlagd
2023-01-31
Hänvisad
2023-02-01
Motionstid slutar
2023-02-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:54

Nationellt professionsprogram för rektorer,

Prop.

lärare och förskollärare

2022/23:54
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 26 januari 2023
Ulf Kristersson
Lotta Edholm
(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att det införs ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare inom skolväsendet. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna, öka yrkenas attraktionskraft och därigenom öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna.
Det föreslås att det nationella professionsprogrammet ska bestå av dels en nationell struktur för kompetensutveckling för

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.