Nationell strategi för klimatanpassning

Proposition 2017/18:163

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljö- och energidepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-13
Bordlagd
2018-03-13
Hänvisad
2018-03-14
Motionstid slutar
2018-03-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:163

Nationell strategi för klimatanpassning

Prop.

2017/18:163

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 mars 2018

Stefan Löfven

Karolina Skog

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås två ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) som syftar till att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatets förändring. Den ena ändringen innebär ett krav på att kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Den andra ändringen innebär att kommunen i en detaljplan får bestämma att det krävs

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.