Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Proposition 2022/23:62

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-02-21
Bordlagd
2023-02-21
Hänvisad
2023-02-22
Motionstid slutar
2023-03-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Regeringens proposition 2022/23:62

Mottagningsanordningar i hamn för avfall från

Prop.

fartyg

2022/23:62

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2023
Ebba Busch
Andreas Carlson
(Landsbygds- och infrastrukturdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra
EU-direktivet
om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg.
Det föreslås nya bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om bland annat skyldighet för hamnaratt inneha en godkänd plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg och att informera

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.