med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88

Proposition 1986/87:100

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1986/87: 100

med förslag till statsbudget för budgetåret

p

1987/88

1986/87:100

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag

ur regeringsprotokollel den
18 december 1986 för de åtgärder och de
ändamål
som framgår av föredragandenas hemställan.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Kjell-Olof
Feldt

Propositionens huvudsakliga ändamål

Det i 1987 års budgetproposition framlagda förslaget

till

statsbudget för

budgetåret 1987/88
visar en omslutning av 345 847 milj. kr. Detta innebär

en ökning i förhållande
till
vad som nu beräknas för innevarande budgetår med
5 832 milj. kr. Budgetförslaget ulvisar ett underskott på 36943

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.