Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Proposition 2017/18:234

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-19
Bordlagd
2018-04-19
Hänvisad
2018-04-20
Motionstid slutar
2018-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

Regeringens proposition 2017/18:234

Lag om flygpassageraruppgifter i

Prop.

brottsbekämpningen

2017/18:234

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 19 april 2018
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I syfte att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet har myn- digheter i flera länder i allt större utsträckning börjat samla in och analy- sera
PNR-uppgifter.
PNR är en förkortning av den engelska benäm- ningen Passenger Name Record och avser uppgifter som passagerare lämnar vid bokning av flygresor och vid incheckning, t.ex. namn, rese- datum, resväg, bagageinformation och betalningssätt.
PNR-direktivet
utgör ett unionsgemensamt

Förslagspunkter (6)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullagen (2016:253).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullbrottsdatalagen (2017:447).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU39
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.