Kungl. Maj:ts proposition nr 190 år 1970

Proposition 1970:190 - höst

Antal sidor
55
riksdag
tvåkammaren
kammare
session
höst

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Kungl. Maj:ts proposition nr 190 år 1970

1

Nr 190

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

rikets mgnt, m. m.; given Stockholms slott den 30

oktober 1970.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

över finansärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen

att antaga härvid fogade förslag till

1) lag om rikets mynt,

2) lag om avrundning av vissa öresbelopp.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att mynten i valörerna ett öre, två öre och två

kronor slopas. Kungl. Maj :t föreslås få rätt att förordna om sammansättningen

av mynt i vilka inte guld eller

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.