Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

Proposition 2022/23:89

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Klimat- och näringslivsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-21
Bordlagd
2023-03-21
Hänvisad
2023-03-22
Motionstid slutar
2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:89

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

gaslagringsförordning

2022/23:89
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2023
Ulf Kristersson
Ebba Busch
(Klimat- och näringslivsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/1032 av den 29 juni 2022 om ändring av förordningarna (EU) 2017/1938 och (EG) nr 715/2009 när det gäller gaslagring.
Enligt förslagen ska den som innehar en lagringsanläggning för gas eller avser att ta en sådan anläggning i drift certifieras. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om certifiering. Vidare föreslås

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.