Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Proposition 2022/23:43

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-28
Bordlagd
2023-01-13
Hänvisad
2023-01-17
Motionstid slutar
2023-01-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:43

Kommuners ansvar för brottsförebyggande

Prop.

arbete

2022/23:43
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 22 december 2022
Ulf Kristersson
Gunnar Strömmer
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Brottsligheten behöver motverkas med såväl effektiv brottsbekämpning som förebyggande åtgärder. I samhällets samlade brottsförebyggande arbete har kommunerna en särskilt viktig roll. För att säkerställa att kommunerna arbetar med dessa frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt föreslår regeringen att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete regleras i lag. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.