Invasiva främmande arter

Proposition 2017/18:211

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljö- och energidepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-27
Bordlagd
2018-03-27
Hänvisad
2018-03-28
Motionstid slutar
2018-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:211

Invasiva främmande arter

Prop.

2017/18:211
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 21 mars 2018
Stefan Löfven
Karolina Skog
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås nya bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt
EU-förordningen
om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förslagen innebär i huvudsak att
EU-förordningen
kompletteras med en straffbestämmelse och ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om åtgärder.
Den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om och vidta åtgärder enligt
EU-förordningen,

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.