Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

Proposition 2019/20:87

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-02-25
Bordlagd
2020-03-03
Hänvisad
2020-03-04
Motionstid slutar
2020-03-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2019/20:87

Inget grundavdrag vid bestämmande av

Prop.

brottsskadeersättning

2019/20:87
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 20 februari 2020
Ibrahim Baylan
Mikael Damberg
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas ett förslag som innebär förbättrade möjligheter för brottsoffer att få ersättning för skada till följd av brott. Förslaget innebär att grundavdraget avskaffas vid bestämmande av brottsskadeersättning för alla som drabbats av ersättningsgill skada till följd av brott. Förslaget bidrar även till att åstadkomma ett förbättrat genomslag för terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser i Sverige genom att offer för terrorism kan använda förfarandet för brottsskadeersättning

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU41
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.