Till innehåll på sidan

Idéburen välfärd

Proposition 2021/22:135

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-15
Bordlagd
2022-03-15
Hänvisad
2022-03-16
Motionstid slutar
2022-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:135

Idéburen välfärd

Prop.

2021/22:135

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2022

Magdalena Andersson

Ida Karkiainen (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en ny lag införs som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Registreringen ska vara frivillig.

Det föreslås också att upphandlande myndigheter ges möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idé- burna organisationer, vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppfylla ändamålet med den tjänst som upphandlas. Vidare föreslås att en bestämmelse

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om registrering av idéburna organisationer.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU28
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU28
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (7)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.