Till innehåll på sidan

Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd, m.m.

Proposition 2001/02:121

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Registrering
2002-03-13
Inlämning
2002-03-13
Bordläggning
2002-03-13
Hänvisning
2002-03-14
Inlämning
2002-03-15
Motionstid slutar
2002-03-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2001/02:121

Genomförande av Europaparlamentets och rådets

Prop.

direktiv om mönsterskydd, m.m.

2001/02:121

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2002

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås de ändringar i mönsterskyddslagen (1970:485) som behövs för att genomföra Europarlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (mönsterdirektivet) i svensk rätt.

Förutom de ändringar som föranleds av direktivet föreslås i propositionen att den granskning som registreringsmyndigheten skall göra i samband med registrering av ett mönster begränsas väsentligt samt att invändningsförfarandet blir

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:LU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.