Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

Proposition 2019/20:156

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-04-21
Bordlagd
2020-04-21
Hänvisad
2020-04-22
Motionstid slutar
2020-05-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2019/20:156

Genomförande av
EU-direktiv


Prop.

avfallsområdet

2019/20:156
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 april 2020
Stefan Löfven
Isabella Lövin
(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnas förslag till ändringar på avfallsområdet huvudsakligen för att genomföra de reviderade avfallsdirektiven.
I miljöbalken görs i huvudsak följande ändringar. Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och det anges vad som avses med avfallsproducent. Det införs bestämmelser om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för behandling och kostnader för hantering av avfallet. Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen antar regeringen förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.