Till innehåll på sidan

Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

Proposition 2022/23:59

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Klimat- och näringslivsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-02-14
Bordlagd
2023-02-14
Hänvisad
2023-02-15
Motionstid slutar
2023-03-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

Regeringens proposition 2022/23:59

Genomförande av elmarknadsdirektivet när det

Prop.

gäller leverans av el och aggregeringstjänster

2022/23:59

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 februari 2023
Ebba Busch
Romina Pourmokhtari
(Klimat- och näringslivsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) när det gäller bl.a. leverans av el och balansansvar. Ändringarna har sin huvudsakliga bakgrund i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den
5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknadsdirektivet).
I propositionen

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:436) om effektreserv.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.