Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Proposition 2020/21:42

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-27
Bordlagd
2020-11-03
Hänvisad
2020-11-04
Motionstid slutar
2020-11-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Regeringens proposition 2020/21:42

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv

Prop.

till EU:s vapendirektiv

2020/21:42

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 22 oktober 2020
Stefan Löfven
Mikael Damberg
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår de lagändringar som krävs för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en internationellt sett hög skyddsnivå och uppfyller i många avseenden redan de krav som ställs i ändrings- direktivet. Det är dock nödvändigt att genomföra vissa ändringar i främst vapenlagstiftningen, men även i krigsmateriellagstiftningen

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.