Förebyggande av våld i nära relationer

Proposition 2020/21:163

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Arbetsmarknadsdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-29
Bordlagd
2021-04-06
Hänvisad
2021-04-07
Motionstid slutar
2021-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:163

Förebyggande av våld i nära relationer

Prop.

2020/21:163
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 24 mars 2021
Stefan Löfven
Märta Stenevi
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen åtgärder som syftar till att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer. Regeringen föreslår att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en bestämmelse om att det till socialnämndens uppgifter hör att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Regeringen föreslår vidare att det i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska införas bestämmelser

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.