Till innehåll på sidan

Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Proposition 2022/23:8

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-10-27
Bordlagd
2022-10-27
Hänvisad
2022-11-08
Motionstid slutar
2022-11-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:8

Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en

Prop.

fond

2022/23:8

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 oktober 2022

Ulf Kristersson

Niklas Wykman (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till lagändringar med anledning av de ändringar som gjorts i EU:s direktiv om värdepappersfonder (det s.k.
UCITS-direktivet)
och att EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för
icke-professionella
investerare (den s.k.
Priip-förordningen)
börjar tillämpas på aktörer på fondområdet. Dessa förslag innebär i huvudsak att ett faktablad enligt
Priip-förordningen
ska anses uppfylla kraven på

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.