Extra ändringsbudget för 2023 - Försvarsmateriel till Ukraina

Proposition 2022/23:92

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-16
Bordlagd
2023-03-16
Hänvisad
2023-03-17
Motionstid slutar
2023-03-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
PDF
Regeringens proposition 2022/23:92

Extra ändringsbudget för 2023 –

Prop.

Försvarsmateriel till Ukraina

2022/23:92
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2023
Ulf Kristersson
Elisabeth Svantesson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2023. Förslagen är en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde med anledning av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
I propositionen lämnas förslag om ett bemyndigande för regeringen att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av stridsvagn 122, artilleripjäser av typ Archer och robotsystem 97, samt ammunition till denna materiel, som kan avvaras av Försvarsmakten

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap besluta att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av stridsvagn 122, artilleripjäser av typ Archer och robotsystem 97, samt ammunition till denna materiel, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 6 062 200 000 kronor (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU38
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 besluta om försäljning av högst 14 artilleripjäser av typ Archer till Storbritannien (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU38
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera försäljningsintäkterna enligt 2 (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU38
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen godkänner ändrad ram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap och anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU38
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst det belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU38
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.