Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

Proposition 2020/21:78

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-01-12
Bordlagd
2021-01-12
Hänvisad
2021-01-13
Motionstid slutar
2021-01-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:78

Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade

Prop.

regler inom sjukförsäkringen

2020/21:78
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 12 januari 2021
Stefan Löfven
Per Bolund
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnas förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken som syftar till att åstadkomma en mer flexibel rehabiliteringskedja i sjukförsäkringen, och därigenom större möjligheter för den som är sjukskriven att i första hand återgå i arbete hos den egna arbetsgivaren. Regeringen föreslår att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska skjutas upp, om övervägande skäl talar för att den försäkrade senast

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (avsnitt 2 och 4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU41
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner ändrad ram för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och anvisar ändrat anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU41
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.