Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset

Proposition 2020/21:121

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-10
Bordlagd
2021-03-10
Hänvisad
2021-03-11
Motionstid slutar
2021-03-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:121

Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och

Prop.

förstärkta stöd vid korttidsarbete och

2020/21:121

omställningsstöd för företag med anledning av

coronaviruset

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 10 mars 2021
Stefan Löfven
Lena Micko
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen
covid-19.

I propositionen lämnas förslag till lagändringar som innebär att den förstärkning av stödet vid korttidsarbete som gäller under perioden januari– mars 2021 förlängs med en månad t.o.m. april samma år. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 29 mars 2021.
Propositionen

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall (avsnitt 2 och 4).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU44
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 2
  Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2021 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 11 000 000 000 kronor (avsnitt 5.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU44
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU44
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.