Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Proposition 2019/20:187

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-06-15
Bordlagd
2020-06-15
Hänvisad
2020-06-16
Motionstid slutar
2020-06-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2019/20:187

Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till Prop. riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag 2019/20:187 och andra åtgärder med anledning av

coronaviruset

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 juni 2020

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare ändringar i statens budget för 2020 för att omhänderta effekterna i samhället av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen
covid-19.
Regeringen lämnar bl.a. förslag som ska möjliggöra ersättningar till riskgrupper för
covid-19.
Regeringen avser att besluta om tillfälliga förordningar med bestämmelser om sjukpenning

Förslagspunkter (8)

 1. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 som beredskapsinvestering ingå avtal om vaccin mot covid-19 (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU62
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2020 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 2 000 000 000 kronor (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU62
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:6 Ersättning avseende icke-statliga flygplatser inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU62
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag för statens räkning förvärva aktier eller andelar eller vidta andra liknande åtgärder som syftar till att rekapitalisera SAS AB med ett belopp om högst 5 000 000 000 kronor och inom denna ram öka statens röst- och ägarandel i bolaget (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU62
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen bemyndigar regeringen att vidta de övriga åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra statens deltagande i en rekapitalisering av SAS AB (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU62
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv besluta om kapitaltillskott på högst 3 150 000 000 kronor till Swedavia AB (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU62
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv besluta om kapitaltillskott på högst 150 000 000 kronor till Lernia AB (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU62
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2019/20:FiU62
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.