EU:s nya tågpassagerarförordning

Proposition 2022/23:72

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-07
Bordlagd
2023-03-07
Hänvisad
2023-03-08
Motionstid slutar
2023-03-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:72

EU:s nya tågpassagerarförordning

Prop.

2022/23:72
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2023
Ulf Kristersson
Maria Malmer Stenergard
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I april 2021 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Förordningen innehåller regler om bland annat rätten till ersättning vid förseningar och vilken information resenärerna ska få. Den innehåller också regler om åtgärder för att underlätta resandet för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.
Regeringen föreslår lagändringar med anledning av den nya tågpassagerarförordningen. Undantag från förordningen ska göras för lokala och

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i järnvägstrafiklagen (2018:181).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i paketreselagen (2018:1217).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU18
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.