Ett moderniserat konsumentskydd

Proposition 2021/22:174

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-22
Bordlagd
2022-03-22
Hänvisad
2022-03-23
Motionstid slutar
2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ett moderniserat konsumentskydd

Regeringens proposition 2021/22:174

Ett moderniserat konsumentskydd

Prop.

2021/22:174

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 mars 2022
Magdalena Andersson
Max Elger
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår lagändringar i syfte att genomföra Europa- parlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler.
Förslagen innebär en modernisering och anpassning till den ökade digi- taliseringen. Det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU19
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i prisinformationslagen (2004:347).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU19
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU19
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU19
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.