Till innehåll på sidan

Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Proposition 2021/22:194

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-22
Bordlagd
2022-03-22
Hänvisad
2022-03-23
Motionstid slutar
2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:194

Ett modernare straffrättsligt skydd mot

Prop.

hemfridsbrott och olaga intrång

2021/22:194

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att säkerställa ett starkt och ändamålsenligt skydd mot intrång i bostäder och andra platser behöver det straffrättsliga skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång moderniseras och stärkas. Regeringen föreslår därför att straffbestämmelserna moderniseras språkligt och att det klargörs att tillämpningsområdet för olaga intrång även omfattar gårdsplaner. Regeringen föreslår också att maximistraffet för brott av normalgraden skärps från böter till fängelse

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.