Till innehåll på sidan

Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område – 2019 års Haagkonvention

Proposition 2022/23:95

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-04-04
Bordlagd
2023-04-11
Hänvisad
2023-04-12
Motionstid slutar
2023-04-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:95

Erkännande och verkställighet av utländska

Prop.

domar på privaträttens område – 2019 års

2022/23:95

Haagkonvention

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 30 mars 2023
Ulf Kristersson
Maria Malmer Stenergard
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I 2019 års Haagkonvention finns regler om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område. Konventionens regler innebär att konventionsstaterna åtar sig att erkänna och verkställa privaträttsliga domar som meddelats av en domstol i en annan konventionsstat. Syftet med konventionen är att förbättra tillgången till effektiva rättsmedel vid gränsöverskridande handel och investeringar.
EU har tillträtt konventionen,

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.