En reformerad budgetlag

Proposition 2010/11:40

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Registrering
2010-12-06
Inlämning
2010-12-06
Bordläggning
2010-12-06
Hänvisning
2010-12-07
Motionstid slutar
2010-12-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2010/11:40

En reformerad budgetlag

Prop.

2010/11:40

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 november 2010

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (1996:1959) om statsbudgeten ersätts

med en ny lag, budgetlagen. Till den nya lagen har också

bestämmelserna i den nuvarande lagen (1988:1387) om statens upplåning

och skuldförvaltning överförts.

Regeringen föreslår att anslagstyperna obetecknat anslag och

reservationsanslag avskaffas. För det kvarvarande ramanslaget föreslås

att villkoren ändras på det sättet att anslagssparande får användas längst

två år efter det att anslaget senast var uppfört

Förslagspunkter (11)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU14
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen bemyndigar regeringen att förvärva aktier och andelar som utgör en minoritetsandel i ett företag som ska verka för att främja ägarnas eller medlemmarnas gemensamma intressen, om engagemanget inte medför några ekonomiska åtaganden utöver utgiften för förvärvet och denna inte överstiger ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (avsnitt 11.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen bemyndigar regeringen att avstå från att utnyttja ett återköpserbjudande som riktas till samtliga aktieägare från ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, där staten äger aktier även om detta kan innebära att statens kapital- eller röstandel ökar (avsnitt 11.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för specialdestination av belastande avgifter (avsnitt 6.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen godkänner att utgifter för anskaffning av varor och tjänster som används för transfereringar ska redovisas mot anslag på samma grund som förvaltningsutgifter, dvs. det budgetår som kostnaderna hänför sig till (avsnitt 8.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.