En pilotordning för distribuerad databasteknik

Proposition 2022/23:39

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-20
Bordlagd
2022-12-20
Hänvisad
2022-12-21
Motionstid slutar
2023-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:39
En pilotordning för distribuerad databasteknik Prop. 2022/23:39
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 15 december 2022
Ebba Busch
Niklas Wykman
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
EU:s förordning om en pilotordning för distribuerad databasteknik ska börja tillämpas den 23 mars 2023. Förordningen ska möjliggöra utveckling av kryptotillgångar som klassificeras som finansiella instrument och utveckling av teknik för distribuerade liggare (DLT) samtidigt som en hög nivå av investerarskydd, marknadsintegritet, finansiell stabilitet och transparens bibehålls och kryphål i regelverket undviks. I förordningen fastställs bl.a. krav på specifikt tillstånd för
DLT-marknadsinfrastrukturer
och deras

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU36
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU36
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.