En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten

Proposition 2022/23:77

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Försvarsdepartementet
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-14
Bordlagd
2023-03-14
Hänvisad
2023-03-15
Motionstid slutar
2023-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:77

En ny lag om viktigt meddelande till

Prop.

allmänheten

2022/23:77
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2023
Ulf Kristersson

Carl-Oskar
Bohlin
(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår en ny lag om varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten
(VMA-systemet).
I den nya lagen samlas och författningsregleras grunderna för
VMA-systemet.
Förslagen syftar till att säkerställa ett effektivt, robust och säkert varningssystem till skydd för människor, egendom och miljö såväl i fredstid som vid höjd beredskap och ytterst krig.
Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.
1

Prop. 2022/23:77

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om viktigt meddelande till allmänheten.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU9
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.