En gymnasieutbildning för alla

Proposition 2017/18:183

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-20
Bordlagd
2018-03-20
Hänvisad
2018-03-21
Motionstid slutar
2018-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En gymnasieutbildning för alla

Regeringens proposition 2017/18:183

En gymnasieutbildning för alla

Prop.

2017/18:183

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Linköping den 15 mars 2018
Stefan Löfven
Anna Ekström
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasie- utbildning. Förslagen innebär bl.a. att stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Detta gäller alla skolformer som omfatt- as av bestämmelserna om stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid övergångar mellan skolformer, eller inom en skolform, ska sådan information lämnas som behövs för att underlätta

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU23
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.