En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Proposition 2017/18:151

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-20
Bordlagd
2018-03-20
Hänvisad
2018-03-21
Motionstid slutar
2018-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:151

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Prop.

2017/18:151

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Linköping den 15 mars 2018

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens och framtida utmaningar.

Till följd av förslaget

Förslagspunkter (15)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (2017:725).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 14. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.