Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

Proposition 2019/20:129

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-03-24
Bordlagd
2020-03-24
Hänvisad
2020-03-25
Motionstid slutar
2020-04-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2019/20:129
Effektivare hantering av häktningar och minskad Prop.

isolering

2019/20:129
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 19 mars 2020
Stefan Löfven
Mikael Damberg
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen lämnar ett antal förslag som syftar till en effektivare hantering av häktningar. Förslagen bidrar till ökad rättssäkerhet och till att barnrättsperspektivet får större genomslag. Det handlar om följande förslag:En misstänkt får som utgångspunkt vara häktad i längst sex månader fram till dess att åtal har väckts. Om den misstänkte inte har fyllt 18 år är motsvarande tid tre månader. Tiderna får överskridas om det finns synnerliga skäl, t.ex. när det misstänkta brottet är

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU43
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU43
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU43
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU43
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i häkteslagen (2010:611).
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU43
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.