Den öppna högskolan

Proposition 2001/02:15

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2001-09-12
Registrering
2001-09-13
Bordläggning
2001-09-18
Hänvisning
2001-09-20
Motionstid slutar
2001-09-28
Motionstid slutar
2001-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2001/02:15

Den öppna högskolan

Prop.

2001/02:15
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 september 2001
Göran Persson
Thomas Östros
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnar regeringen förslag, gör bedömningar och redovisar sin syn inom ett flertal områden som berör universitet och högskolor.
Bland annat behandlas åtgärder som syftar till att främja en breddad rekrytering till högskolan, vilket i sin tur ökar mångfalden och minskar den sociala snedrekryteringen. Regeringen föreslår att det införs en bestämmelse i högskolelagen om att universitet och högskolor skall främja och bredda rekryteringen. Vidare anser regeringen att det bör inrättas en delegation med uppgift att stimulera

Förslagspunkter (3)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:UbU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen godkänner vad regeringen föreslagit om riktlinjer för behörighet och urval (avsnitten 8.2, 8.3 och 8.4),
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:UbU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 3
  att riksdagen godkänner vad regeringen föreslagit om avveckling av Distansutbildningsmyndigheten (avsnitt 11.2).
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:UbU4
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.