Avskaffande av systemet med etableringslotsar

Proposition 2015/16:30

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Arbetsmarknadsdepartementet
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-13
Bordlagd
2015-10-13
Hänvisad
2015-10-14
Motionstid slutar
2015-10-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2015/16:30

Avskaffande av systemet med etableringslotsar Prop. 2015/16:30

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 oktober 2015

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att kravet på Arbetsförmedlingen att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska upphöra att gälla.

I propositionen föreslås att detta krav ska upphöra att gälla den 1 januari 2016.

1

Prop. 2015/16:30

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU1
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.