Till innehåll på sidan

Ändringar i lagen (1993:599) om radiokommunikation, m.m.

Proposition 1997/98:167

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Moderaterna
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
1998-05-18
Bordläggning
1998-05-22
Hänvisning
1998-05-25
Motionstid slutar
1998-10-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1997/98:167

Ändringar i lagen (1993:599) om
radiokommunikation, m.m.

Prop.

1997/98:167

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 maj 1998

Göran Persson

Ines Uusmann

(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (1993:599) om radio-
kommunikation. Om det kan antas att det på grund av frekvensbrist inte
är möjligt att meddela tillstånd för innehav och användning av radio-
sändare för nya eller väsentligt ändrade radioanvändningar åt alla som
vill driva verksamheten skall prövningen ske efter ett särskilt inbjud-
ningsförfarande. Detta förfarande skall inte tillämpas när det gäller ut-
sändning av program i ljudradio och television samt annat därmed lik-
ställt enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

För att kunna uppfylla Sveriges förpliktelser i Europeiska unionen fö-
reslås vissa ytterligare ändringar i lagen om radiokommunikation och i
telelagen (1993:597).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.

1 Riksdagen 1997/98. 1 saml. Nr 167

Innehållsförteckning

Prop. 1997/98:167

1    Förslag till riksdagsbeslut.................................................................3

2   Lagtext...............................................................................................3

2.1      Förslag till lag om ändring i telelagen (1993:597).............3

2.2     Förslag till lag om ändring i lagen (1993:599) om

radiokommunikation...........................................................5

3   Ärendet och dess beredning..............................................................8

4   Ändringar i lagen om radiokommunikation......................................8

5   Ändringar i telelagen.......................................................................12

Bilaga 1 Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över Post-
och telestyrelsens forslag......................................................14

Bilaga 2 Lagrådsremissens lagförslag.................................................15

Bilaga 3 Lagrådets yttrande.................................................................20

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 maj 1998...........21

Rättsdatablad...........................................................................................22

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 1997/98:167

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i telelagen (1993:597),

2. lag om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation.

2      Lagtext

2.1      Förslag till lag om ändring i telelagen (1993:597)

Härigenom föreskrivs1 att 20 b och 20 d §§ telelagen (1993:597)2 skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 b §

Utöver vad som följer av 20 § är den som tillhandahåller teletjänst som
är anmälningspliktig enligt 4 a § och är anmäld enligt 4 b § skyldig

1. att tillgodose varje rimlig begäran om sammankoppling med telenät
för samtrafik,

2. att publicera sina taxor för 2. att offentliggöra sina villkor

samtrafik,                             för samtrafik,

3. att erbjuda likvärdiga villkor till alla som begär samtrafik,

4. att på begäran lämna sådan information som är nödvändig för över-
enskommelser om samtrafik,

5. att ge in avtal om samtrafik till tillsynsmyndigheten, samt

6. att i sin redovisning av rörelsen hålla intäkter och kostnader för
samtrafik avskilda från intäkter och kostnader för annan verksamhet.

Första stycket 2 och 6 gäller inte den som tillhandahåller mobila tele-
tjänster.

Den som är anmäld enligt 4 b § skall på begäran av tillsynsmyndig-
heten styrka att ersättning för samtrafik är sådan som sägs i 20 § andra
stycket första meningen.

Om en taxa som avses i första Om ett villkor som avses i första

stycket 2 inte stämmer överens
med denna lag eller med till-
ståndsvillkor eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, far
tillsynsmyndigheten besluta att
den skall ändras på ett visst sätt.

stycket 2 inte stämmer överens
med denna lag eller med till-
ståndsvillkor eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, får
tillsynsmyndigheten besluta att
villkoret skall ändras på ett visst
sätt.

' Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG av den 30 juni 1997 om samtrafik
inom telekommunikation i syfte att säkerställa samhällsomfattande tjänster och samverkan
genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät (EGT nr L 199,
26.7.1997, s. 32, Celex 397L0033).

2 Lagen omtryckt 1997:397.

20 d§

Den som tillhandahåller nätkapacitet inom ett allmänt tillgängligt tele-
nät är skyldig att på begäran, av någon annan som tillhandahåller sådan
nätkapacitet, medverka till sammankoppling av telenätet med dennes
telenät for att upprätta sammanhängande förbindelser i näten.

Beträffande sådan samman- Beträffande sådan samman-

Prop. 1997/98:167

koppling skall bestämmelserna om
samtrafik i 20 a, 20 b första
stycket 3-5 och andra stycket
samt 20 c §§ tillämpas.

koppling skall bestämmelserna om
samtrafik i 20 a, 20 b första
stycket 3-5 och tredje stycket
samt 20 c §§ tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:599) om
radiokommunikation

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:599) om radiokommuni-
kation

dels att 9, 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av följande
lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

9 §*

Tillstånd att inneha och använda radiosändare skall på ansökan med-
delas, om

1. det kan antas att radiosändaren kommer att användas på ett sådant
sätt att annan tillåten radioanvändning i Sverige och i utlandet inte riske-
rar att bli skadligt påverkad,

2. radiosändaren, tillsammans med avsedd radiomottagare, är så be-
skaffad i tekniskt hänseende att den uppfyller rimliga krav på en effektiv
frekvensanvändning och på möjligheten att verka i en miljö som den är
avsedd för,

3. det kan antas att användningen inte kommer att hindra sådan radio-
kommunikation som är särskilt viktig med hänsyn till den fria åsiktsbild-
ningen,

4. radioanvändningen inte kommer att ta i anspråk frekvensutrymme
som behövs för att upprätthålla en rimlig beredskap för utveckling av
befintliga och nya radioanvändningar, och

5. det kan antas att användningen inte kommer att inkräkta på det
frekvensutrymme som behövs för Försvarsmakten, Försvarets radioan-
stalt och i den utsträckning som anges i 6 § Försvarets materielverk.

Särskilda bestämmelser om till-
stånd att inneha och använda
radiosändare i vissa fall finns i
9a§.

Tillstånd att inneha och använda radiosändare för sådana utsändningar
som förutsätter att sökanden eller någon annan som sökanden utför sänd-
ningsuppdrag åt fått medgivande enligt annan lag eller enligt bestämmel-
ser meddelade med stöd av annan lag, får meddelas endast om sådant
medgivande föreligger.

9a§

När det uppkommer fråga att
meddela tillstånd att inneha och
använda radiosändare för nya
eller väsentligt ändrade radioan-
vändningar och det kan antas att
det frekvensutrymme som kan av-
sättas för verksamheten inte är

' Senaste lydelse 1995:463.

Prop. 1997/98:167

1* Riksdagen 1997/98. 1 samt. Nr 167

tillräckligt för att ge tillstånd åt
alla som vill driva sådan verksam-
het, skall prövningen ske efter ett
förfarande med allmän inbjudan
till ansökan. Detsamma gäller när
det frekvensutrymme som avsatts
för en viss radioanvändning ut-
ökas eller på annat sätt medger att
ytterligare tillstånd meddelas.

Första stycket gäller inte sådan
radioanvändning som

1. avser utsändning till allmän-
heten av program i ljudradio eller
annat som anges i 1 kap. 1 § tredje
stycket första meningen yttrande-
frihetsgrundlagen,

2. omfattas av 12 § telelagen
(1993:597), eller

3. är avsedd för privat bruk.

Regeringen eller, efter rege-
ringens bemyndigande, tillstånds-
myndigheten far meddela före-
skrifter om de sakliga grunder som
skall tillämpas vid prövning enligt
första stycket.

Prop. 1997/98:167

12 §

Tillstånd skall gälla for en bestämd tid.

Vid bestämmande av tillståndstiden skall följande särskilt beaktas:

1. framtida förändringar i radioanvändningen,

2. den tid som sändaren är avsedd att användas,

3. den tekniska utveckling som kan väntas,

4. den tid som krävs för att uppnå ett rimligt ekonomiskt utbyte av ut-
rustningen, och

5. sådant medgivande som avses 5. sådant medgivande som avses

i 9 § andra stycket.                    i 9 § tredje stycket.

13 §

Ett tillstånd skall återkallas om

1. radiosändaren har använts i strid med tillståndsvillkoren och av-
vikelsen inte kan anses vara av mindre betydelse,

2. radiosändaren har använts i en
betydligt mindre omfattning än
vad som svarar mot tillståndsvill-
koren eller ett sådant medgivande
som avses i 9 § andra stycket har
upphört att gälla och särskilda skäl
inte talar mot återkallelse,

2. radiosändaren har använts i en
betydligt mindre omfattning än
vad som svarar mot tillståndsvill-
koren eller ett sådant medgivande
som avses i 9 § tredje stycket har
upphört att gälla och särskilda skäl
inte talar mot återkallelse,

tillståndet i något avseende av betydelse har påverkats av felaktiga

3.
uppgifter från sökanden,

4. förändringar inom radiotekni-
ken eller ändringar i radioanvänd-
ningen i utlandet på grund av in-
ternationella överenskommelser
som Sverige anslutit sig till med-
fört att ett nytt tillstånd med
samma villkor inte skulle kunna

4. förändringar inom radiotekni-
ken eller ändringar i radioanvänd-
ningen på grund av internationella
överenskommelser som Sverige
anslutit sig till medfört att ett nytt
tillstånd med samma villkor inte
skulle kunna meddelas, eller

Prop. 1997/98:167

meddelas, eller

5. tillståndshavaren begär att tillståndet skall återkallas.

Återkallelse enligt första stycket 1 far, om inte omedelbar återkallelse
krävs för att förhindra fortsatt missbruk, ske först om tillståndshavaren
inte har följt ett föreläggande att tillämpa meddelade tillståndsvillkor. Ett
sådant föreläggande meddelas av den myndighet som regeringen be-
stämmer och far förenas med vite.

I fall som avses i första stycket 2, 3 och 4 far tillståndet återkallas en-
dast om det inte är tillräckligt att tillståndsvillkoren ändras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Lagen tillämpas även på ansökningar om tillstånd som gjorts före
ikraftträdandet.

3.1 fråga om tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet gäller 13 §
i sin äldre lydelse.

Ärendet och dess beredning

I en skrivelse den 7 januari 1998 har Post- och telestyrelsen föreslagit
vissa ändringar i lagen (1993:599) om radiokommunikation (dnr
K97/1039/RS). Skrivelsen har remissbehandlats utom såvitt den avser
förslagen om tillsyn över vissa apparater och om användning av radio-
sändare i krig. Det senare förslaget har redan tillgodosetts genom en änd-
ring i 20 § som trätt i kraft den 1 januari 1998 (SFS 1997:933) och för-
anleder därför inte någon åtgärd från regeringen.

I detta ärende tar regeringen upp förslagen om ett inbjudningsförfaran-
de och om en utvidgad möjlighet i visst fall att återkalla tillstånd, men tar
inte ställning till förslaget om att det vid tillståndsprövningen skall göras
en helhetsbedömning av stömingsrisken med beaktande även av indirekta
stömingskällor. Den frågan liksom frågan om tillsyn över vissa apparater
kommer att beredas vidare inom Kommunikationsdepartementet.

En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 1. Remissyttran-
dena finns tillgängliga i Kommunikationsdepartementet.

I ärendet föreslås även vissa ändringar i telelagen (1993:597). Syn-
punkter på förslaget har inhämtats underhand från Post- och telestyrelsen
och teleoperatörer.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 23 april 1998 att inhämta Lagrådets yttrande
över det lagförslag som finns i bilaga 2. Lagrådet lämnade förslaget utan
erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 3.

Några redaktionella ändringar har gjorts i förhållande till den till Lag-
rådet remitterade lagtexten.

Prop. 1997/98:167

4 Ändringar i lagen om radiokommunikation

Regeringens förslag: Ett inbjudningsförfarande skall användas när
det uppkommer fråga att meddela tillstånd för innehav och använd-
ning av radiosändare för nya eller väsentligt ändrade radioanvänd-
ningar och det kan antas att det frekvensutrymme som kan avsättas för
verksamheten inte är tillräckligt för att ge tillstånd åt alla som vill
driva sådan verksamhet. Förfarandet skall inte användas för sådan
radioanvändning som avser utsändning till allmänheten av program i
ljudradio eller annat som avses 1 kap. 1 § tredje stycket första
meningen yttrandefrihetsgrundlagen eller omfattas av 12 § telelagen
(1993:597) eller som är avsedd för privat bruk.

Tillstånd skall kunna återkallas även när ändringar i radioanvänd-
ningen i Sverige på grund av internationella överenskommelser med-
fört att ett nytt tillstånd med samma villkor inte skulle kunna med-
delas. Nu gäller att återkallelse kan ske endast om ändringen i radio-
användningen skett i utlandet.

Post- och telestyrelsens förslag: Överensstämmer i huvudsak med
regeringens.

Remissinstanserna: Införandet av ett inbjudningsförfarande i lagen
tillstyrks eller lämnas utan erinran av det stora flertalet remissinstanser.
Teracom AB pekar dock på att handläggningstidema riskerar att bli
längre och att spektrumeffektiviteten kan bli lidande om förfarandet med-
för att många intressenter känner sig tvingade att anmäla behov av fre-
kvensutrymme utan att konkreta planer på utnyttjande verkligen finns.

När det gäller frågan vilka radioanvändningar ett inbjudningsförfaran-
de bör omfatta är remissbilden mera splittrad. Radio- och TV-verket,
Teracom AB och Sveriges Television AB anser att sådan radioanvändning
som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket första meningen yttrandefrihets-
grundlagen inte skall vara föremål för ett inbjudningsförfarande enligt
lagen. IT-företagen och Telefonaktiebolaget LM Ericsson anser att alla
former av radioanvändning skall grunda sig på samma regelverk.

I fråga om förslaget till ändring i 13 § om utvidgad möjlighet till åter-
kallelse i visst fall har flera remissinstanser tagit upp frågan om den nya
bestämmelsen skall tillämpas även på tillstånd som beviljats före ikraft-
trädandet.

Skälen for regeringens förslag: Användningen av radiovågor brukar
delas in i olika användningsområden. Fyra huvudkategorier kan urskiljas:
Mobil radio, fast radio, rundradio (ljudradio och television) och övrig
användning. Dessa radioanvändningar är i sin tur indelade i undergrupper
av användningar. För att det skall vara möjligt att upprätthålla radioför-
bindelser utan risk för att annan användning skall störa kommunikationen
är det tekniskt användbara frekvensområdet enligt internationella kon-
ventioner uppdelat i band som avsätts för en bestämd radioanvändning.
På grundval av vad som bestämts internationellt beslutar varje stat om
radioanvändningen inom sitt territorium.

Tillgången på radiofrekvenser är begränsad. Enligt lagen (1993:599)
om radiokommunikation krävs därför tillstånd för innehav och använd-
ning av radiosändare. Frågor om tillstånd enligt lagen prövas av Post-
och telestyrelsen. I 9 § anges förutsättningarna för prövningen. Tillstånd
skall meddelas om radiosändaren i tekniskt hänseende uppfyller rimliga
krav på en effektiv frekvensanvändning och det kan antas att sändaren
kommer att användas på ett sådant sätt att annan tillåten radioanvändning
inte riskerar att bli skadligt påverkad. Det skall vidare kunna antas att
användningen inte kommer att hindra sådan radiokommunikation som är
särskilt viktig med hänsyn till den fria åsiktsbildningen eller inkräkta på
det frekvensutrymme som behövs för försvaret. Slutligen far inte radio-
användningen ta i anspråk frekvensutrymme som behövs för att upprätt-
hålla en rimlig beredskap för utveckling av befintliga och nya radioan-
vändningar. I andra stycket föreskrivs att tillstånd för sådana utsänd-
ningar som förutsätter att sökanden eller någon annan som sökanden ut-
för sändningsuppdrag åt fått medgivande enligt annan lag, far meddelas
endast om sådant medgivande föreligger. Exempel härpå är att tillstånd
enligt radio- och TV-lagen (1996:844) först måste föreligga innan nöd-
vändiga tillstånd enligt lagen om radiokommunikation kan meddelas. Ett

Prop. 1997/98:167

annat exempel är tillståndskravet i telelagen (1993:597) för tillhanda- Prop. 1997/98:167
hållande av mobila teletjänster.

Tillståndet skall enligt 11 § avse en viss radioanvändning och kan i be-
hövliga fall förenas med villkor angående bl.a. tilldelad frekvens och
annat som är av betydelse för ett effektivt frekvensutnyttjande. Tillstånd
gäller för en bestämd tid. Vid bestämmande av tillståndstiden skall be-
aktas bl.a. framtida förändringar i radioanvändningen, den tekniska ut-
veckling som kan väntas och den tid som krävs för att uppnå ett rimligt
ekonomiskt utbyte av utrustningen.

Tillståndsgivning för radioanvändning skall således ske med utgångs-
punkt i att användningen av frekvenser skall vara så effektiv som möjligt
och att en sökande skall ges tillstånd till önskad användning av ett visst
frekvensutrymme. Denna huvudregel är förhållandevis lätt att upprätt-
hålla så länge det rör sig om en sökande. När det finns flera sökande för
användning av samma spektrumutrymme ger emellertid nuvarande regle-
ring inte tillräcklig vägledning för ett eventuellt urval bland de sökande.

I förarbetena till lagen behandlas frågan om tillståndsprövning vid in-
förande av nya radioanvändningar (prop. 1992/93:200 s. 210 ff). Det
anges att det inom ramen för de i lagen föreslagna bedömningsgrunderna
bör vara möjligt för tillståndsmyndigheten att tillämpa ett förfarande med
inbjudan till ansökan avseende en bestämd radiotjänst. Det uttalas vidare
att det kan finnas anledning att överväga om de förutsättningar som skall
gälla för den nya radiotjänsten är av den arten att det far anses kräva en
särskild lagstiftning som ger ramen för dels inbjudningsförfarandet, dels
de ytterligare bedömningsgrunder som speciellt för den aktuella tjänsten
skall reglera prövningen av vem som skall tilldelas rätten att bedriva
tjänsten. Det sägs vidare att det bör ankomma på tillståndsmyndigheten
att till regeringen anmäla om behov uppstår för sådana lagregler för
någon speciell radioanvändning.

Post- och telestyrelsen har i sin skrivelse den 7 januari 1998 anfört att
det mot bakgrund av den tekniska utvecklingen inom radioområdet och
den tid det tar att genomföra ett lagstiftningsärende inte är realistiskt med
en sådan ordning som förutsätts i förarbetena. Behovet av ett inbjud-
ningsförfarande kan uppstå mycket snabbt. Myndigheten har med anled-
ning härav föreslagit att det i lagen införs en skyldighet att använda ett
inbjudningsförfarande när tillstånd skall meddelas för innehav och an-
vändning av radiosändare för nya eller väsentligt ändrade radioanvänd-
ningar om det kan antas att det frekvensutrymme som kan avsättas för
verksamheten inte är tillräckligt för att ge tillstånd åt alla som vill driva
sådan verksamhet.

Enligt regeringens bedömning är det angeläget att det i lagen införs en
bestämmelse om att tillståndsprövningen i vissa fall skall ske efter en
sådan allmän inbjudan till ansökan. Om det råder frekvensbrist för en ny
radioanvändning, eller för en så väsentligt ändrad radioanvändning att
den kan jämställas med ny, är det inte tillfredsställande vare sig från
konkurrenssynpunkt eller med hänsyn till intresset av högsta möjliga fre-
kvenseffektivitet att den som först kommer in med en ansökan blir den
som får tillstånd. Ett inbjudningsförfarande bör användas även när en
redan etablerad radioanvändning får ökat frekvensutrymme eller tar

10

mindre frekvensutrymme i anspråk genom att effektiviteten i frekvensut- Prop. 1997/98:167
nyttjandet höjs. Inbjudan skall givetvis avse endast det utrymme som
blivit tillgängligt.

Viss radioanvändning bör dock inte bli föremål för ett inbjudningsför-
farande enligt denna lag. För det första bör sådan radioanvändning
undantas där ett inbjudningsförfarande skall ske enligt 12 § telelagen
(1993:597), dvs. när frekvensbrist råder vid meddelande av tillstånd till
nya eller väsentligt ändrade mobila teletjänster. I likhet med vad flera
remissinstanser ansett bör vidare ett inbjudningsförfarande inte användas
för sådan radioanvändning som avser utsändning till allmänheten av
program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket
första meningen yttrandeffihetsgrundlagen. Urvalsförfarandet för sådan
användning bör liksom hittills ske enligt radio- och TV-lagen eller annan
särskild medielagstiftning. Som Justitiekanslern har påpekat kan det
också sättas i fråga om det är lämpligt att nu föreskriva ett obligatoriskt
särskilt förfarande även för de fall där urvalskriterierna kräver lagform
och avstå från att samtidigt i lagen ange vilka urvalskriterierna skall vara.
Eftersom regeringen inte är beredd att nu föreslå att några generella ur-
valskriterier fastställs i lagen bör föreskrifter om ett inbjudningsför-
farande i lagen begränsas till sådana som efter riksdagens bemyndigande
kan meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en
förvaltningsmyndighet. Det finns vidare inget behov av att låta inbjud-
ningsförfarandet omfatta radioanvändning som är avsedd för privat bruk,
t.ex. amatörradio. Förfarandet bör således vara begränsat till sådan radio-
användning som är avsedd för att tillhandahållas allmänheten.

Som regel behöver ytterligare bedömningsgrunder fastställas för ur-
valet av de tillståndssökande. I den proposition som låg till grund för
telelagen och lagen om radiokommunikation (prop. 1992/93:200) uttalas
(s. 107) att utgångspunkten är att sådana regler skall ges i form av lag.
Bakgrunden till det anges vara den betydelse som rätten att använda radio
har från yttrande- och informationsfrihetssynpunkt. Det sägs också att
detta gäller för den övergripande reglering som avser alla möjliga former
av radioutnyttjande. I propositionen anförs vidare att lagformen torde
krävas också om det gäller att ge föreskrifter om urval av tillståndshavare
för radioanvändning som har direkt betydelse från yttrande- och
informationsfrihetssynpunkt, exempelvis tilldelning av frekvenser för
rundradioutsändningar. Däremot ansågs inte föreskrifter som innehåller
vad som skall vara bestämmande för att utse tillståndshavare för
verksamhet inom området mobila teletjänster ha denna betydelse. I 12 §
telelagen finns således ett bemyndigande för regeringen eller, efter rege-
ringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten att meddela föreskrifter om
de sakliga grunder som skall gälla vid ett inbjudningsförfarande enligt
den bestämmelsen. På motsvarande sätt bör föreskrifter om de urvals-
kriterier som skall gälla vid ett inbjudningsförfarande för den radioan-
vändning som det är fråga om här kunna meddelas genom författning av
lägre valör än lag. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillståndsmyndigheten föreslås därför få bemyndigande att meddela före-
skrifter om de sakliga grunder som skall gälla vid urvalet. Det är viktigt
att understryka att bemyndigandet att meddela föreskrifter om urvals-

11

kriterier endast omfattar prövning vid inbjudningsförfaranden enligt
första stycket, från vilka sändningar som faller under yttrandefrihets-
grundlagen är undantagna. Som tidigare har sagts torde regler om sådana
sändningar kräva lagnivå.

Det nya förfarandet bör gälla även ansökningar om tillstånd som gjorts
före ikraftträdandet.

Återkallelse av tillstånd och ändring av tillståndsvillkor

Återkallelse av tillstånd skall enligt 13 § lagen om radiokommunikation
ske bl.a. om ändringar i radioanvändningen i utlandet på grund av inter-
nationella överenskommelser som Sverige anslutit sig till medfört att ett
nytt tillstånd med samma villkor inte skulle kunna meddelas. Tillståndet
får dock återkallas endast om det inte är tillräckligt att tillståndsvillkoren
ändras. Lagen medger således inte återkallelse av tillstånd eller ändring
av tillståndsvillkor om det skett ändringar i radioanvändningen i Sverige
på grund av internationella överenskommelser. Ändringar av sådant slag
är dock aktuella för att Sverige skall kunna uppfylla sina förpliktelser
enligt vissa EG-direktiv om anvisning av frekvensband (rådsdirektiven
87/372/EEG om mobiltelefonisystemet GSM, 90/544/EEG om person-
sökningssystemet ERMES och 91/287/EEG om det digitala trådlösa tele-
fonisystemet DECT). Bestämmelsen bör därför ändras så att den omfattar
ändringar i radioanvändningen i såväl Sverige som utlandet. Detta före-
slås ske genom att orden i utlandet tas bort. Denna utvidgade möjlighet
att återkalla tillstånd bör inte gälla tillstånd som beviljats före ikraft-
trädandet.

5 Ändringar i telelagen

Regeringens förslag: Skyldigheten för teleoperatörer med betydande
inflytande på marknaden att offentliggöra sina taxor för samtrafik ut-
vidgas till att gälla samtliga villkor för samtrafik.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 20 b § första stycket 2 tele-
lagen (1993:597) skall teleoperatörer med ett betydande inflytande på
marknaden publicera sina taxor för samtrafik. Om en sådan taxa inte
stämmer överens med lagen eller villkor eller föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen far tillsynsmyndigheten enligt fjärde stycket besluta att
den skall ändras. Artikel 7.3 i samtrafikdirektivet (97/33/EG) innebär att
såväl taxor som andra villkor för samtrafik skall offentliggöras och
kunna ändras av tillsynsmyndigheten. Bestämmelserna i telelagen bör
därför ändras i enlighet med direktivet. Direktivets uttryck offentliggöra
bör därvid användas för att klargöra att villkoren inte behöver ges ut i
tryckt form. Villkoren skall offentliggöras på ett lämpligt sätt för att be-
rörda parter enkelt skall kunna få tillgång dem, se artikel 14.1 i direk-
tivet.

Prop. 1997/98:167

12

I 20 d § andra stycket telelagen finns en hänvisning till bl.a. 20 b § Prop. 1997/98:167
andra stycket. Hänvisningen skall rätteligen avse tredje stycket.

13

Förteckning över remissinstanser som yttrat sig över
Post- och telestyrelsens forslag

Efter remiss har yttranden över Post- och telestyrelsens förslag inkommit
från Justitiekanslem, Kammarrätten i Jönköping, Kommerskollegium,
Radio- och TV-verket, Närings- och teknikutvecklingsverket, Kon-
kurrensverket, Europolitan AB, Industriförbundet, IT-företagen, Sveriges
Television AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Telia AB och Teracom
Svensk Rundradio AB.

Prop. 1997/98:167

Bilaga 1

14

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i telelagen (1993:597)

Prop. 1997/98:167

Bilaga 2

Härigenom föreskrivs1 att 20 b och 20 d §§ telelagen (1993:597)2 skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 b §

Utöver vad som följer av 20 § är den som tillhandahåller teletjänst som
är anmälningspliktig enligt 4 a § och är anmäld enligt 4 b § skyldig

1. att tillgodose varje rimlig begäran om sammankoppling med telenät
för samtrafik,

2. att publicera sina taxor för 2. att offentliggöra sina villkor

samtrafik,                             för samtrafik,

3. att erbjuda likvärdiga villkor till alla som begär samtrafik,

4. att på begäran lämna sådan information som är nödvändig för över-
enskommelser om samtrafik,

5. att ge in avtal om samtrafik till tillsynsmyndigheten, samt

6. att i sin redovisning av rörelsen hålla intäkter och kostnader för
samtrafik avskilda från intäkter och kostnader för annan verksamhet.

Första stycket 2 och 6 gäller inte den som tillhandahåller mobila tele-
tjänster.

Den som är anmäld enligt 4 b § skall på begäran av tillsynsmyndig-
heten styrka att ersättning för samtrafik är sådan som sägs i 20 § andra
stycket första meningen.

Om en taxa som avses i första Om ett villkor som avses i första

stycket 2 inte stämmer överens
med denna lag eller med till-
ståndsvillkor eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, far
tillsynsmyndigheten besluta att
den skall ändras på ett visst sätt.

stycket 2 inte stämmer överens
med denna lag eller med till-
ståndsvillkor eller föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, får
tillsynsmyndigheten besluta att
villkoret skall ändras på ett visst
sätt.

20 d§

Den som tillhandahåller nätkapacitet inom ett allmänt tillgängligt tele-
nät är skyldig att på begäran, av någon annan som tillhandahåller sådan
nätkapacitet, medverka till sammankoppling av telenätet med dennes
telenät för att upprätta sammanhängande förbindelser i näten.

Beträffande sådan samman- Beträffande sådan samman-
koppling skall bestämmelserna om koppling skall bestämmelserna om

' Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG av den 30 juni 1997 om samtrafik
inom telekommunikation i syfte att säkerställa samhällsomfattande tjänster och samverkan
genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät (EGT nr L 199,
26.7.1997, s. 32, Celex 397L0033).

2 Lagen omtryckt 1997:397.

15

samtrafik i 20 a, 20 b första   samtrafik i 20 a, 20 b första Prop. 1997/98:167

stycket 3-5 och andra stycket   stycket 3-5 och tredje stycket Bilaga 2

samt 20 c §§ tillämpas.               samt 20 c §§ tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

16

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:599) om
radiokommunikation

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:599) om radiokommuni-
kation

dels att 9 och 13 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av följande
lydelse.

Nuvarande lydelse                  Föreslagen lydelse

9§>

Tillstånd att inneha och använda radiosändare skall på ansökan med-
delas, om

1. det kan antas att radiosändaren kommer att användas på ett sådant
sätt att annan tillåten radioanvändning i Sverige och i utlandet inte riske-
rar att bli skadligt påverkad,

2. radiosändaren, tillsammans med avsedd radiomottagare, är så be-
skaffad i tekniskt hänseende att den uppfyller rimliga krav på en effektiv
frekvensanvändning och på möjligheten att verka i en miljö som den är
avsedd för,

3. det kan antas att användningen inte kommer att hindra sådan radio-
kommunikation som är särskilt viktig med hänsyn till den fria åsiktsbild-
ningen,

4. radioanvändningen inte kommer att ta i anspråk frekvensutrymme
som behövs för att upprätthålla en rimlig beredskap för utveckling av
befintliga och nya radioanvändningar, och

5. det kan antas att användningen inte kommer att inkräkta på det fre-
kvensutrymme som behövs för Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt
och i den utsträckning som anges i 6 § Försvarets materielverk.

Särskilda bestämmelser om till-
stånd att inneha och använda
radiosändare i vissa fall finns i
9a§.

Tillstånd att inneha och använda radiosändare för sådana utsändningar
som förutsätter att sökanden eller någon annan som sökanden utför sänd-
ningsuppdrag åt fatt medgivande enligt annan lag eller enligt bestämmel-
ser meddelade med stöd av annan lag, får meddelas endast om sådant
medgivande föreligger.

9a§

När det uppkommer fråga att
meddela tillstånd att inneha och
använda radiosändare för nya
eller väsentligt ändrade radioan-
vändningar skall prövningen ske
efter ett förfarande med allmän
inbjudan till ansökan om det kan

Senaste lydelse 1995:463.

Prop. 1997/98:167

Bilaga 2

17

antas att det frekvensutrymme som Prop. 1997/98:167
kan avsättas för verksamheten inte Bilaga 2
är tillräckligt för att ge tillstånd åt
alla som vill driva sådan verksam-
het. Detsamma gäller när det fre-
kvensutrymme som avsatts för en
viss radioanvändning utökas eller
på annat sätt medger att ytter-
ligare tillstånd meddelas.

Första stycket gäller inte sådan
radioanvändning som

1. avser utsändning till allmän-
heten av program i ljudradio eller
annat som anges i 1 kap. 1 § tredje
stycket första meningen yttrande-
frihetsgrundlagen,

2. omfattas av 12 § telelagen

(1993:597), eller

3. är avsedd för privat bruk.

Regeringen eller, efter rege-
ringens bemyndigande, tillstånds-
myndigheten får meddela före-
skrifter om de sakliga grunder som
skall tillämpas vid prövning enligt
första stycket.

13 §

Ett tillstånd skall återkallas om

1. radiosändaren har använts i strid med tillståndsvillkoren och av-

vikelsen inte kan anses vara av mindre betydelse,

2. radiosändaren har använts i en betydligt mindre omfattning än vad
som svarar mot tillståndsvillkoren eller ett sådant medgivande som avses
i 9 § andra stycket har upphört att gälla och särskilda skäl inte talar mot

återkallelse,

3. tillståndet i något avseende av
uppgifter från sökanden,

4. forändringar inom radiotekni-
ken eller ändringar i radioanvänd-
ningen i utlandet på grund av in-
ternationella överenskommelser
som Sverige anslutit sig till med-
fört att ett nytt tillstånd med
samma villkor inte skulle kunna

betydelse har påverkats av felaktiga

4. förändringar inom radiotekni-
ken eller ändringar i radioanvänd-
ningen på grund av internationella
överenskommelser som Sverige
anslutit sig till medfört att ett nytt
tillstånd med samma villkor inte
skulle kunna meddelas, eller

meddelas, eller

5. tillståndshavaren begär att tillståndet skall återkallas.

Återkallelse enligt första stycket 1 far, om inte omedelbar återkallelse
krävs för att förhindra fortsatt missbruk, ske först om tillståndshavaren
inte har följt ett föreläggande att tillämpa meddelade tillståndsvillkor. Ett

18

sådant föreläggande meddelas av den myndighet som regeringen be-
stämmer och far förenas med vite.

I fall som avses i första stycket 2, 3 och 4 far tillståndet återkallas en-
dast om det inte är tillräckligt att tillståndsvillkoren ändras.

Prop. 1997/98:167

Bilaga 2

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2.1 ärenden som gäller ansökan om tillstånd gäller de nya bestämmel-
serna vid prövning efter ikraftträdandet.

3.1 fråga om tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet gäller 13 §
i sin äldre lydelse.

19

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1998-05-05

Prop. 1997/98:167

Bilaga 3

Närvarande: regeringsrådet Stig von Bahr, regeringsrådet Arne
Baekkevold, justitierådet Edvard Nilsson.

Enligt en lagrådsremiss den 23 april 1998 (Kommunikationsdeparte-
mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till

1. lag om ändring i telelagen (1993:597),

2. lag om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Peter Holm.
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

20

Kommunikationsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 maj 1998

Prop. 1997/98:167

Närvarande: statsministern Persson, ordförande, och statsråden Hjelm-
Wallén, Freivalds, Åsbrink, Schori, Andersson, Winberg, Uusmann,
Ulvskog, Lindh, Johansson, von Sydow, Åhnberg, Pagrotsky, Östros,
Messing, Engqvist

Föredragande: statsrådet Uusmann

Regeringen beslutar proposition 1997/98:167 Ändringar i lagen
(1993:599) om radiokommunikation, m.m.

21

Rättsdatablad

Prop. 1997/98:167

Författningsrubrik

Bestämmelser som      Celexnummer for bak-
inför, ändrar, upp-       omliggande EG-regler

häver eller upprepar
ett normgivnings-
bemyndigande

Lag om ändring i tele-
lagen (1993:597)

397L0033

Lag om ändring i lagen
(1993:599) om radio-
kommunikation

9a§

22

Eländers Gotab 56372, Stockholm 1998

Förslagspunkter (4)

 1. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:TU15
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 3. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation.
  Behandlas i
 4. att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:599) om radiokommunikation.
  Behandlas i

  Betänkande 1997/98:TU15
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  =utskottet

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.