Till innehåll på sidan

Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås

Proposition 2022/23:32

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-13
Bordlagd
2022-12-13
Hänvisad
2022-12-14
Motionstid slutar
2023-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:32

Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att

Prop.

hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd

2022/23:32

kringgås

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 8 december 2022
Ulf Kristersson
Peter Kullgren
(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen att definitionen av lantbruksegendom i jordförvärvslagen (1979:230) utvidgas till att omfatta inte bara fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet utan även fast egendom som har ombildats eller nybildats för ändamålet jordbruk eller skogsbruk men som ännu inte varit föremål för fastighetstaxering. Förslaget syftar till att hindra att juridiska personer förvärvar lantbruksegendom som är avsedd för jordbruk

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU15
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.