Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet

Proposition 2022/23:61

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Klimat- och näringslivsdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-05-30
Bordlagd
2023-05-30
Hänvisad
2023-05-31
Motionstid slutar
2023-06-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
PDF
Regeringens proposition 2022/23:61

Ändrade bestämmelser om arbetstid för

Prop.

vattenverksamhet

2022/23:61
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 25 maj 2023
Ulf Kristersson
Romina Pourmokhtari
(Klimat- och näringslivsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås lagförslag som syftar till att göra det möjligt att tillåta en arbetstid som överstiger tio år för utförande av arbeten för vattenverksamhet. Bestämmelsen föreslås begränsas till sådana arbeten som utgör ett led i en verksamhet som tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse och av särskilda skäl inte kan slutföras inom tio år.
Om arbetstiden bestäms till mer än tjugo år föreslås det att villkoren för återstående arbeten ska omprövas vart tjugonde

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1408) om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2023/24:CU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.