Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden

Proposition 2022/23:80

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-21
Bordlagd
2023-03-21
Hänvisad
2023-03-22
Motionstid slutar
2023-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:80

Ändrad placering av betalstation för

Prop.

trängselskatt i Hagastaden

2022/23:80
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2023
Ulf Kristersson
Elisabeth Svantesson
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att trängselskatt ska tas ut för resor på gator som nyanläggs med anledning av utbyggnaden av Hagastaden i Stockholm. Förslaget innebär att ringen som avser betalstationen Solnabron i bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt flyttas åt nordöst för att täcka in de nya gatorna. Syftet med förslaget är att upprätthålla trängselskattens funktion.
Trängselskatt bör tas ut för resor på de nya gatorna från och med den tidpunkt då gatorna öppnar för

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU19
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.