2023 års ekonomiska vårproposition

Proposition 2022/23:100

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-04-17
Bordlagd
2023-04-17
Hänvisad
2023-04-18
Motionstid slutar
2023-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

2023 års ekonomiska vårproposition
Regeringens proposition 2022/23:100
2023 års ekonomiska vårproposition – Förslag till riktlinjer
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 13 april 2023
Ulf Kristersson
Niklas Wykman (Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2024.
Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 3).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i riksdagsordningen (avsnitt 2 och 11.2).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 11.1).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2022/23:KU33
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.