Vräkningar från hyresrätt

Motion 2012/13:C386 av Margareta Larsson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en reglerad samordning mellan myndigheter.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att socialtjänsten alltid ska ta beslut om bistånd utifrån barnets bästa.1

1 Yrkande 2 hänvisat till SoU.

Motivering

Trots regeringens tidigare nollvision om att barn i Sverige inte ska vräkas, fortsätter fenomenet utan minskning. Att en vräkning kommer till stånd beror inte alltid på anpassningsproblem eller störande verksamhet. Många gånger kan anledningen vara fall där den enskilde hamnar mellan stolarna utifrån ett byte mellan försäkringssystem. Det kan handla om en byråkratisk process som av olika anledningar tar tid. En vanlig anledning till långvariga väntetider på ersättning kan handla om bristande personaltäthet på myndigheten, hög personalomsättning med bristfälliga rutiner, semestertider och kommunikationsbrist. I vissa fall kan en enskild få vänta i flera månader på till exempel en sjukersättning, vilket kan splittra sönder hela tillvaron för de drabbade.

Enligt en arbetsgrupp som tillsattes den 20 maj 2010 av barn- och äldreminister Maria Larsson har uppgifter i statistik presenterats. Där framgår att vräkningar verkställs till 90 procent utifrån hyresskulder. Enbart till viss del av dessa framgick även störningar som orsaker. I kategorin ensamstående kvinnor var andelen som hade barn 80 %. Av de vräkningshotade hushållen där barn bodde stadigvarande vräktes 30 %.

Socialtjänsten lyckas i en del fall rädda familjer från vräkning genom att betala skulden eller stå som garant för denna. Men socialtjänsten saknar skyldighet att informera kronofogden om myndigheten reglerat skulden. Informationsbristen mellan myndigheterna kan därför medföra att barnfamiljen vräks trots att betalning skett. Vidare saknas en gräns i hyreslagen för hur höga skulder kan tillåtas bli innan socialtjänsten informeras. Generellt förväntas att socialtjänsten ibland betalar väldigt höga belopp för att förhindra en vräkning, vilket inte kan anses försvarbart med de allmännas skattemedel. Till saken hör att det råder en väldigt stor skillnad mellan samtliga kommuner när det gäller att ingripa vid vräkning, där bland annat Landskrona stack ut när det gällde minst åtagande enligt den ovan nämnda arbetsgruppen. Om regeringen på allvar strävar efter en hållbar nollvision av barn som vräks är det av yttersta vikt att en samlad strategi finns inom landets kommuner samt stärkt lagstiftning, eftersom Socialstyrelsen, SKL och kommuner trots mångårigt arbete har misslyckats. Jag föreslår därför en lagstiftad samverkan mellan hyresvärd, kronofogden och socialtjänsten för att säkra barnfamiljernas besittningsrätt i de fall hyresskulden är reglerad av socialtjänsten.

Bättre garantier från socialtjänsten i form av uppföljning är ett önskvärt mål för att säkerställa de fall där barn är inblandade. Uppföljning är ofta något som brister inom socialtjänsten, vilket kan medverka till att ett redan bräckligt familjesystem faller sönder genom ytterligare påverkan. Socialtjänsten kan därför inte anmodas agera som brandsläckare utan att även få mandat att utföra ett kvalitetssäkrat arbete där man finns med vid flera steg.

Jag anser vidare att hyresvärden ska ha skyldighet att meddela socialtjänsten redan vid första hyresförseningen för att inte skulden ska tillåtas växa och bli ohanterbar för den enskilde eller belasta allmänna medel i för stor utsträckning.

Detta är en brist som jag anser ska rättas till då en överklagan till kronofogden inte är möjlig trots fel information. En annan brist i lagstiftningen som medför vräkningar av barn är att den enskildes ekonomi granskas tre månader bakåt i tiden, vilket kan läggas till grund för avslag vid ansökan om bistånd. Då det är tämligen vanligt med byråkratisk krångel vid överlappningssystem i socialförsäkringar kan en ekonomisk katastrof vara överhängande om inte inkomsterna löper in som vanligt varje månad. Jag anser därför att lagstiftningen bör ändras för att lättare undvika vräkningar där barn är inblandade.

Vidare menar jag att hyresvärden inte ska tillåtas säga upp hyreskontraktet innan socialtjänsten har meddelat om man täcker upp eller garanterar hyresbeloppet. I socialtjänstens uppdrag ska även ingå att utreda barnens framtida eller eventuella boende.

Att socialtjänsten följer upp den vräkta familjen i efterhand är ett viktigt förlopp, särskilt då barn är inblandade, som preventivt arbete i att förhindra eventuell ohälsa med eventuellt destruktiva följder. En större vikt av preventiva åtgärder spar i längden både ekonomiska resurser för samhället och individuellt lidande för den enskilde. Att följa upp familjens boendesituation efter vräkning är således av betydande vikt.

Stockholm den 4 oktober 2012

Margareta Larsson (SD)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en reglerad samordning mellan myndigheter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att socialtjänsten alltid ska ta beslut om bistånd utifrån barnets bästa.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.