Till innehåll på sidan

Visitationspatrullerna på kriminalvårdsanstalter

Motion 1992/93:Ju505 av Dan Ericsson i Kolmården (kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Kampen för narkotikafria fängelser är ett viktigt arbete
för att överhuvudtaget få bort narkotikan och minska risken
för brott i framtiden. Narkotikafria fängelser är en viktig
målsättning som regeringen har. En viktig del i detta arbete
är visitationspatrullerna, det så kallade Svarta gänget, som
står för uppskattningsvis 75 procent av narkotikabeslagen
på kriminalvårdsanstalterna. Nu har dock dessvärre
kriminalvårdsstyrelsen fattat beslut om att dessa
visitationspatruller skall avvecklas.
I november 1992 gav justitieministern ett besked i
riksdagens kammare angående dessa patruller.
Utgångspunkten för den översyn av dessa patrullers arbete
som då skedde var inte att de skulle försvinna utan att deras
verksamhet skulle effektiviseras. I kammaren drogs
slutsatsen att beskedet var att visitationspatrullerna skulle
behållas, ett påstående som justitieministern då inte
motsade.
Två månader senare, den 19 januari 1993 gav
justitieministern ett annat besked, att hon inte hade
anledning att ifrågasätta ett förslag om att lägga ned
visitationspatrullerna.
Det är känt att de få man som arbetar inom
visitationspatrullerna står för en klar merpart av
narkotikabeslagen på fängelserna. Man finner också ofta
material och åtgärder som förbereder rymningar. Dessa
narkotikabeslag, och förebyggande insatser mot rymningar
som är en bieffekt av visitationerna, skulle med stor
sannolikhet ej skett på annat sätt. Varför då avveckla det
som fungerar? Jo, kostnads- och effektiviseringsskäl har
anförts samt att man skall föra ut visitationspatrullernas
kunskap i den ordinarie vård- och tillsynspersonalen på
2.500 personer. Svarta gänget består av endast 23 personer
men står således ändå för huvudparten av alla
narkotikabeslag.
Vad gäller kostnaderna handlar det om en total
besparing på ca 1 miljon för resor, traktamenten och
utbildning. Denna siffra måste ställas i relation till de
resultat som redovisats. Bara en enda mer rymning p g a att
man inte som bieffekt av visitationspatrullernas jakt på
narkotika längre finner material som förbereder rymningar
kommer att kosta mer än denna ''besparing''. Att
effektiviteten skulle öka för att man avvecklar det som visat
sig fungera är svårförståeligt. Vad gäller ordinarie vård- och
tillsynspersonal är det ju en självklarhet att de måste arbeta
med dessa frågor och bli effektivare, men vad hindrar att en
väl fungerande verksamhet får fortsätta och att denna
verksamhet ytterligare effektiviseras? Visitationspatrullen
uppfattas dessutom som ett starkt stöd för ordinarie
personals arbete.
När justitieministern gett besked om att Svarta gänget
skall fortsätta är det mycket märkligt att man kort tid
därefter accepterar att de försvinner. Min uppfattning är att
om statliga verks åtgärder går stick i stäv med regeringens
uppfattning, då måste regeringen reagera och säga ifrån.
Avvecklingen av de särskilda visitationspatrullerna måste
stoppas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om angelägenheten av att
visitationspatrullerna på kriminalvårdsanstalterna får
fortsätta sin verksamhet.

Stockholm den 25 januari 1993

Dan Ericsson (kds)
i Kolmården


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om angelägenheten av att visitationspatrullerna på kriminalvårdsanstalterna får fortsätta sin verksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om angelägenheten av att visitationspatrullerna på kriminalvårdsanstalterna får fortsätta sin verksamhet.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.