Väntetider hos BUP

Motion 2008/09:So373 av Carin Runeson och Marita Ulvskog (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-03
Numrering
2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och skapa goda förutsättningar för BUP-verksamheten i hela landet.

Motivering

Trycket på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, är stort. Många barn och ung­domar behöver stöd och hjälp från BUP för att klara sin livssituation. Speciellt efter sommarmånaderna är nyanmälningarna till BUP-mot­tag­ningar­na många.

Från olika håll i landet kommer rapporter om att många psykiskt sjuka barn och ungdomar tvingas vänta längre tid än tre månader för att få vård. Detta är naturligtvis inte acceptabelt, eftersom den som drabbats av psykiska problem snabbt behöver hjälp och vård för att tillståndet inte ytterligare skall förvärras.

Många ungdomar med psykiska problem har dessutom ett självdestruktivt beteende. De utsätter sig för olika typer av fara; de skär sig, de börjar missbruka droger och de drabbas av ätstörningar för att nämna några exempel. Ju längre väntan på hjälp, desto större och svårare blir oftast problemen.

Det är också viktigt att föräldrar till barn och ungdomar med problem får stöd och vägledning av professionell personal i sin strävan att hjälpa sina barn på bästa sätt.

Att snabbt få en första kontakt med BUP är bra och nödvändigt, men det är dessutom oerhört viktigt att den första kontakten, då behov finns, snarast följs upp med flera möten eller med annan typ av vård som bedöms lämplig.

Samarbete mellan BUP, skola och socialtjänst är också viktigt, när det handlar om att vårda, stötta och hjälpa barn och ungdomar, som av olika anledningar har psykiska problem och störningar.

BUP är en nödvändig och viktig resurs för många. Det är därför av största vikt att regeringen ser över och skapar goda förutsättningar för BUP-verk­samheten i hela landet.

Stockholm den 3 oktober 2008

Carin Runeson (s)

Marita Ulvskog (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och skapa goda förutsättningar för BUP-verksamheten i hela landet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.