Utvisning och förvar av svårutvisade

Motion 2012/13:Sf206 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-09-20
Numrering
2012-09-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska ställas krav på att alla utomeuropeiska invandrare som söker någon form av uppehälle i Sverige har giltiga identitets- och resehandlingar.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personer som befinner sig i Sverige i väntan på verkställighet av utvisningsbeslut ska tas i fysiskt förvar till dess att verkställighet sker.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att preskriptionstiden för verkställighet av utvisningsbeslut ska avskaffas.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att sluta bilaterala avtal med ovilliga mottagandestater om mottagande av personer från Sverige som är föremål för utvisningsbeslut.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att sluta bilaterala avtal för mottagande med stater som inte är ursprungsstater men där personer i Sverige som är föremål för utvisningsbeslut ändå kan fortsätta leva sina liv.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta förvaringscenter som ligger innan gränspassagerna där av- och utvisningsdömda samt de som väntar på beslut ska hållas.

Motivering

I SR-reportaget Fler blir kvar i Sverige trots utvisningsbeslut framkommer, efter en granskning genomförd av radioprogrammet Kaliber, att polisen har ca 18 000 utvisningsärenden på sitt bord rörande personer som polisen i nuläget är oförmögna att utvisa. Över hälften av personerna vet polisen inte var de befinner sig och i övriga fall saknas giltiga resehandlingar eller så vill inte mottagarlandet ta emot dem. Resultatet blir enligt polisen att utvisningsärendena preskriberas. Trots att Sverige i proportion till befolkning har ett av de mest generösa systemen för invandring och flyktingmottagande i Europa, bedöms vissa personers skäl för invandring av naturliga skäl som ogiltiga. Det är varken värdigt Sverige eller de som är föremål för utvisningsärendena att rättssamhället i många fall inte kan verkställa beslut.

För att förbättra dagens system vill vi därför se vissa förändringar.

För det första bör det göras obligatoriskt för icke-europeiska asylsökande och andra invandrare att både kunna styrka sitt medborgarskap med giltiga identitetshandlingar och den resväg som de tagit till Sverige med giltiga resehandlingar. Att söka sig till Sverige och medvetet förstöra sina identitets- och resehandlingar för att lättare undgå utvisningsbeslut är bedrägligt. Den utveckling vi sett på senare år är att över 90 % (från ca 34 % år 1997) av alla asylsökande numera ”förlorat” sina identitetshandlingar1. Detta är en ohållbar och kostsam situation som måste åtgärdas.

För det andra bör personer i väntan på verkställighet av utvisningsbeslut omedelbart försättas i fysiskt förvar för att förhindra flykt, potentiell brottslighet, svartarbete eller vidare ”asylshopping” i övriga Schengen. De kan alltid komma ut ur förvaringen genom att självmant bege sig till sitt hemland eller att verkställighet kan ske, men till dess ska de sitta inlåsta.

För det tredje bör preskriptionstiden för verkställighet av utvisningsbeslut avskaffas. En person ska inte slippa undan bara för att denne lyckas hålla sig undan.

För det fjärde bör Sverige utarbeta bilaterala mottagandeavtal med dels de stater som är ovilliga att ta emot medborgare väntande på utvisning från Sverige, dels andra stater som visserligen inte utgör ursprungsland men där personerna likväl kan fortsätta att leva sina liv i de fall ursprungsstaterna visar sig omedgörliga i mottagandefrågan.

Slutligen bör förvaringscenter upprättas vid olika platser i landet som ligger innan själva gränspassagen/kontrollen. Här ska de som söker någon form av uppehållstillstånd förvaras samt alla av- och utvisade. Enligt samtal jag haft med personer inom rättsväsendet skulle sådana förvaringscenter, t.ex. placerade innan passkontrollen på Arlanda, medföra enorma kostnads- och effektivitetsbesparingar.

Stockholm den 20 september 2012

Kent Ekeroth (SD)

[1]

SOU 2004:132, s. 44.

Yrkanden (6)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska ställas krav på att alla utomeuropeiska invandrare som söker någon form av uppehälle i Sverige har giltiga identitets- och resehandlingar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personer som befinner sig i Sverige i väntan på verkställighet av utvisningsbeslut ska tas i fysiskt förvar till dess att verkställighet sker.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att preskriptionstiden för verkställighet av utvisningsbeslut ska avskaffas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att sluta bilaterala avtal med ovilliga mottagandestater om mottagande av personer från Sverige som är föremål för utvisningsbeslut.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att sluta bilaterala avtal för mottagande med stater som inte är ursprungsstater men där personer i Sverige som är föremål för utvisningsbeslut ändå kan fortsätta leva sina liv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta förvaringscenter som ligger innan gränspassagerna där av- och utvisningsdömda samt de som väntar på beslut ska hållas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.