Till innehåll på sidan

Utveckla skogsnäringen

Motion 2019/20:1539 av Annicka Engblom (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klargöra förutsättningarna för skogsbruket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skogens betydelse för Sverige i allmänhet och för Blekinge i synnerhet kan knappast överdrivas. Skogen har varit fundamentalt viktig i bygget av vårt välstånd och är så fortsatt. Skogsindustrin ger direkt jobb åt 55 000 personer i Sverige och tillsammans med underleverantörer skapas hela 175 000 jobb. Exportvärdet uppgår idag till ungefär 125 miljarder kronor årligen och vi moderater är övertygade om att skogsindustrin har potential att växa och exportera än mer. Efterfrågan på hållbart producerade produkter med förnyelsebar råvara stiger nämligen snabbt, inte minst i takt med att Sverige och världen försöker bryta fossilberoendet. Skogsbruket och skogsindustrin är viktiga nycklar i klimatomställningen. Men nycklarna måste användas – skogen måste brukas.

Sedan 1920-talet har virkesförrådet i de svenska skogarna fördubblats och idag är uttaget mindre än den årliga tillväxten. Det är ett tydligt bevis på att Kronobergs uppemot 14 000, och Sveriges totalt 330 000, skogsägare bedriver ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Det är inte heller bara virkesförrådet som ökar utan också miljöhänsynen i brukandet. Skogsbrukets ansträngningar har gett tydliga resultat i form av bland annat en ökad andel lövskog, mer gammal skog och mer kvarlämnad död ved, vilket skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Den svenska modellen i skogen med frihet under ansvar fungerar. Därför oroas vi moderater mycket över att skogspolitiken med nuvarande regering är på väg åt fel håll.

Allt fler skogsägare känner oro och osäkerhet om förutsättningarna för sitt brukande. Denna oro och osäkerhet handlar om att ägande- och brukanderätten undergrävs och ifrågasätts allt mer. Mer konkret handlar det bland annat om tillämpningen av artskyddsförordningen och nyckelbiotopsinventeringen.

2018 riktade riksdagen fyra skarpa tillkännagivanden till regeringen om att vidta konkreta åtgärder för att inom skogspolitiken återupprätta rättssäkerheten och respekten för äganderätten. Bland annat kräver riksdagen en översyn av artskyddsförordningen och att regeringen säkerställer att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsätt­ningarna. Regeringen kan tolkas till viss del ha gått riksdagen till mötes genom att avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen, men svar på utestående frågor saknas. Regeringen bör därför snarast återkomma till riksdagen med dessa.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klargöra förutsättningarna för skogsbruket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.