Till innehåll på sidan

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor, UUH

Motion 1990/91:Ub598 av Bo Forslund och Bo Holmberg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I årets budgetproposition har utbildningsministern i
huvudsak bifallit utrustningsnämndens för universitet och
högskolor hemställan om att vara undantagen från de
rationaliseringskrav som i övrigt åvilar statsförvaltningen.
Skälen till detta är framför allt att
upphandlingsverksamheten inom högskoleområdet på
detta sätt antages bli mer effektiv.
Högskolorna har under senare år utvecklat avsevärd
egen kompetens kring upphandling av utrustning. Det
förekommer inte sällan exempel på att enskilda högskolor
kunnat nå bättre avropsavtal än vad som centralt varit
möjligt. Dessutom blir utrustning alltmer en integrerad del
av både utbildning och forskning.
Det synes därmed angeläget att även
utrustningsverksamheten fastlägges som en organisk del av
högskolans samlade ramplanering. Upphandling av
utrustning bör i framtiden kunna bedrivas efter samma
principer som gäller för övriga ekonomiska aktiviteter inom
verksamhetsområdet, d.v.s. genom avvägning och
bedömning mot alternativa kostnader och tillvägagångssätt.
En översyn bör därför göras för att finna former för att
ytterligare decentralisera utrustningsfrågorna till de
enskilda högskoleenheterna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en översyn för att i
framtiden kunna decentralisera utrustningsfrågor till de
e

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en översyn för att i framtiden kunna decentralisera utrustningsfrågor till de enskilda högskoleenheterna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en översyn för att i framtiden kunna decentralisera utrustningsfrågor till de enskilda högskoleenheterna.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.