Utökad trålgräns

Motion 2022/23:1435 av Tomas Eneroth (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att återkomma till riksdagen med förslag om utökad trålgräns och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År av omfattande bottentrålning har fått stora konsekvenser för förutsättningarna för såväl sportfiske som det småskaliga yrkesfisket. Under senare år har frågan om utflyttad trålgräns debatterats vid ett flertal tillfällen och det ökade behovet av att införa fiskereglerande åtgärder har blivit allt mer uppenbart. I en redovisning från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) konstateras att förutsättningarna för att reglera bottentrålning är olika beroende på om fisket sker innanför eller utanför trålgränsen, som idag ligger tre respektive fyra nautiska mil utanför baslinjen. Utanför denna gräns krävs att bottentrålningen regleras inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Innanför trålgränsen är trålfiske i dag förbjudet. I föreskrifterna finns det dock flera undantag från förbudet. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv ska EU:s medlemsstater införa skyddsåtgärder för att bidra till att skapa sammanhängande och representativa nätverk med marina skyddsområden som har en tillräcklig mångfald i ekosystemen samt i dessa områden upprätthålla och i förekommande fall återupprätta ekosystemens integritet, struktur och funktion. Motsvarande skrivningar finns också i annan miljölagstiftning inom EU samt i internationella avtal. Bottentrålning påverkar miljön på flera olika sätt; dels genom direkta effekter på botten och bottenlevande organismer, dels genom effekter på faunasamhället i området genom uttag av fisk och skaldjur och dels genom att bottensediment sprids i vattenmassan, vilket minskar siktdjup och ökar sedimen­tering över existerande fastsittande flora och fauna. Det är angeläget med ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden för att stärka den biologiska mångfalden och utveckla det hållbara fisket. En utflyttning av trålgränsen är både önskvärd och nödvändig för att uppnå detta. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om en utflyttad trålgräns, kompletterad med möjligheten till begränsade undantag i syfte att värna det hållbara småskaliga fiskets konkurrenskraft.

 

 

Tomas Eneroth (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att återkomma till riksdagen med förslag om utökad trålgräns och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.