Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2021/22:4116 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-06
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade anslag till Skatteverket för genomförandet av en folkräkning och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade anslag till Tullverket och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsanvisning

Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2022 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Skatteverket

8 202 898

10 000

1:2

Tullverket

2 381 672

80 000

1:3

Kronofogdemyndigheten

2 145 164

±0

Summa

12 729 734

90 000

Politikens inriktning

Moderaterna vill ha ordning och reda i folkbokföringen. Brister i kontrollen av folk­bokföringen är en av flera faktorer som bidrar till att Sverige har allvarliga problem med grov organiserad brottslighet, omfattande utanförskap och bidragsbrott. En nationell folkräkning är en viktig början på att upprätta ett tryggare Sverige och värna samhällskontraktet. Moderaterna vill se en nationell folkräkning och tillför medel till Skatteverket för att möjliggöra genomförandet.

Sverige plågas av allvarlig brottslighet. Skjutningar, sprängningar och stölder sker i dagens Sverige i en omfattning som förskräcker. De organiserade stölder och bostadsinbrott som drabbar människor runt om i hela landet har blivit ett allt mer allvarligt samhällsproblem. Internationella stöldligor står för en stor andel av brottsligheten i Sverige, bland annat närmare 50 procent av bostadsinbrotten. Tullverkets brottsbekämpande uppdrag breddas och förtydligas. Tulltjänstemännen behöver fler kollegor, befogenheterna behöver bli fler och samarbetet med andra myndigheter behöver förbättras.

1:1 Skatteverket

Sverige har allvarliga problem med grov organiserad brottslighet, omfattande utanförskap och bidragsbrott. Brister i kontrollen av folkbokföringen är en av flera faktorer som lagt grunden till att dessa problem är så pass omfattande. Det är centralt att staten kan fastställa vilka som lever i Sverige och säkrar ordning och reda. Exakt hur omfattande problemen är vet ingen. En folkbokföring som inte staten har kontroll över kommer dock till en stor kostnad för skattebetalarna och försvårar arbetet för att hjälpa de som behöver samhällets stöd allra mest.

Bristerna i Sveriges folkbokföring har dock varit kända under längre tid. Regeringen erkänner själva att de inte gjort tillräckligt för att stävja de uppenbara problem som finns idag kring folkbokföringen. En nationell folkräkning är en kraftfull insats som kan stävja problemen med felaktig folkbokföring och välfärdsbrottslighet.

I Moderaternas budgetförslag för år 2022 kommer 10 miljoner kronor tilldelas Skatteverket för förberedelserna för en nationell folkräkning, följt av ett höjt anslag om 500 miljoner kronor under år 2023 för genomförandet av en nationell folkräkning. Budgetsatsningen avser resurstillskott till Skatteverket. De medel som tillförs Skatteverket kan även användas för att täcka kommunernas extra kostnader i samband med genomförandet av en folkräkning.

1:2 Tullverket

För att förbättra Tullverkets möjligheter att upprätthålla gränsskyddet, öka det brotts­bekämpande arbetet och skapa förutsättningar för myndighetens nya befogenheter ökar Moderaterna anslagen kommande år. Moderaterna avvisar regeringens förslag om 70 miljoner till Tullverket från år 2022 och framåt till förmån för Moderaternas höjning av anslaget med 150 miljoner kronor under år 2022, 300 miljoner kronor under år 2023 och 400 miljoner kronor under år 2024.

Bara några enstaka procent av Tullverkets resurser går idag till att kontrollera utförsel av gods. Tullverket bör ges en tydlig befogenhet och tydligt uppdrag att genomföra systematiska stickprovskontroller vid utförsel ur landet för att stoppa transporter av stöldgods och även kunna kvarhålla stöldgodset när det påträffas.

Tullverket, som ofta upptäcker misstänkta brott kopplat till penningtvätt, bör kunna ha goda möjligheter att utreda dem. Tullverket menar själva att deras bristande befogenhet kring penningtvättsbrott försvårar möjligheten att få en helhetsbild över den brottsliga verksamheten och de kriminella. Tullverket bör ges goda möjligheter att utreda och arbeta mot penningtvättsbrott.

Det höjda anslaget ska säkra att tulltjänstemännen blir fler och att de nya befogen­heterna och uppgifterna kan tillgodoses utan att ge avkall på det nuvarande uppdraget och nedprioritering av annan verksamhet. Det är av särskild vikt att servicearbetet vid export och import inte får nedprioriteras när Tullverket samtidigt ska ägna större kraft och resurser åt brottsbekämpning.

 

 

Niklas Wykman (M)

 

Helena Bouveng (M)

Boriana Åberg (M)

Kjell Jansson (M)

Fredrik Schulte (M)

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade anslag till Tullverket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade anslag till Skatteverket för genomförandet av en folkräkning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 3. Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.