Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2012/13:N383 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 21 Energi enligt tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens
förslag

Avvikelse från
regeringen (S)

Nytt anslag

Stöd till investeringar i solenergi

+50 000

Summa

2 812 540

+50 000

Investering i solenergi

De största energiinvesteringarna i Europa 2011 gjordes i solceller, vilka stod för 47 procent av nyinstallationen. Priset på solceller har halverats på bara några år. Särskilt stark har utvecklingen varit i Tyskland. Men i Sverige har installationerna växt i måttlig omfattning. Under 2012 hade regeringen av avsatt 60 miljoner kronor för stödet men dessa pengar tog snabbt slut, och Energimyndigheten bedömer att bara en tredjedel av de sökande får stödet. Regeringen sänker nu stödet till 50 miljoner kronor från 2013. Det är fel väg att gå. När intresset växer och prisbilden är rimlig för brukarna finns det anledning att stimulera ökad installation. Vi föreslår därför att anslaget ökas med 50 miljoner kronor och att en ny fördelningsmodell för stödet tas fram så att det når fler mottagare.

Stockholm den 4 oktober 2012

Jennie Nilsson (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Karin Åström (S)

Krister Örnfjäder (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Ingemar Nilsson (S)

Börje Vestlund (S)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 21 Energi enligt tabell 1 i motionen.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.