Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2012/13:N342 av Lars Isovaara m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Tabell 1 Anslagsförslag 2013 för utgiftsområde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

265 631

1:2

Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.

140 000

1:3

Insatser för uthållig energianvändning

80 000

1:4

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

10 000

1:5

Energiforskning

1 292 836

+20 000

1:6

Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket

188 000

1:7

Planeringsstöd för vindkraft m.m.

15 000

1:8

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

100 745

1:9

Energiteknik

170 000

1:10

Elberedskap

255 000

1:11

Energieffektiviseringsprogram

270 000

+10 000

1:12

Avgifter till internationella organisationer

25 328

Summa

2 812 540

+30 000

Energi

Vi ökar anslagen till energiforskning och energieffektivisering som ett led i vår övergripande och långsiktiga målsättning om ett Sverige fritt från oljeberoende och från andra fossila bränslen.

Stockholm den 2 oktober 2012

Lars Isovaara (SD)

Jonas Åkerlund (SD)

Josef Fransson (SD)

Margareta Larsson (SD)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.