Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2011/12:N367 av Lars Ohly m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Sammanfattning

Genom att minska stödet inom energiområdet underlättas inte omställningen av det svenska energisystemet. Vänsterpartiet vill att investeringar i det svenska energisystemet ska bidra till att underlätta miljö- och klimatomställningen i Sverige. Mot den bakgrunden är en fortsatt satsning på förnybar elproduktion nödvändig för att nå målet till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Anslagsförändring (tkr)

Nytt

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft på land och till havs

+560 000

1:9

Energiteknik

120 000

+120 000

1:11

Stöd för konvertering från direktverkande el

0

+500 000

1:11

Stöd för installation av solenergi

0

+100 000

Summa

120 000

1 280 000

Nytt anslag: Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft på land och till havs

Vänsterpartiet vill slå ihop anslagen 1:4 och 1:7 för att skapa ett nytt anslag – Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft på land och till havs. Ett branschprogram inrättas för att främja forskning och utveckling, marknadsintroduktion och informationsinsatser. Satsningen avser huvudsakligen havsbaserad vindkraft.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget Nytt med 560 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1:9 Energiteknik

Satsningar på klimatvänlig energiteknik är nödvändiga för att genomföra en grön omställning i samhället. Vänsterpartiet vill därför ytterligare stimulera användandet av exempelvis solceller och biogas. Under perioden 2012–2014 satsar Vänsterpartiet 360 miljoner kronor på anslaget.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget 1:9 med 120 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

1:11 Energieffektiviseringsprogram

Solenergi, alltså solvärme och solel, utgör i allra högsta grad en viktig del av framtidens energiförsörjning. Regeringen avvecklar dock stödet till installation av solenergi i årets budgetproposition. Vänsterpartiet anser att detta stöd borde fortgå, samt ökas från 2011 års nivå. Under perioden 2012–2014 satsar Vänsterpartiet 300 miljoner kronor på stöd till solenergi. För 2012 satsar vi 100 miljoner kronor.

Vidare har regeringen i årets budgetproposition avvecklat stödet för konvertering från direktverkande el. Vänsterpartiet anser att detta stöd borde fortgå, samt ökas från 2011 års nivå. Under perioden 2012–2014 satsar Vänsterpartiet 1 200 miljoner kronor på stöd för konvertering av direktverkande el.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 600 miljoner kronor 2012 jämfört med regeringens förslag.

Stockholm den 4 oktober 2011

Lars Ohly (V)

Ulla Andersson (V)

Hans Linde (V)

Eva Olofsson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Kent Persson (V)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning:
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.